Algemene voorwaarden

Beacon Health Options, Inc. (de "Beacon Health Options-site"), inclusief alle informatie, software, producten en diensten die beschikbaar zijn op de site of worden aangeboden als onderdeel van of in combinatie met de Beacon Health Options-site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld. Als u doorgaat met het gebruik van de Beacon Health Options-site, betekent dit dat u instemt met al deze Algemene voorwaarden en eventuele wijzigingen in de Algemene voorwaarden die door Beacon Health Options zijn aangebracht. Beacon Health Options kan deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien door deze publicatie bij te werken, waarbij de nieuwe voorwaarden van kracht worden op de datum van publicatie. U dient deze Algemene voorwaarden elke keer dat u de Beacon Health Options-site gebruikt te lezen, omdat ze bindend voor u zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE HIER WORDEN BESCHREVEN, GELIEVE DEZE WEBSITE NIET TE GEBRUIKEN.

Geen gedrags-gezondheidsadvies
De informatie en inhoud op de Beacon Health Options-site, met inbegrip van maar niet beperkt tot preventie- en voorlichtingsmateriaal en klinische richtlijnen, is van algemene aard en wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt. De inhoud op de Beacon Health Options-site mag niet worden behandeld als medisch, psychiatrisch, psychologisch of gedragsmatig gezondheidsadvies. Vraag altijd advies aan uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen heeft over een medische of gedragsmatige gezondheidstoestand. Niets op de Beacon Health Options-site is bedoeld om te worden gebruikt voor medische diagnose of behandeling of als vervanging voor overleg met een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Negeer nooit medische of gedragsmatige gezondheidsadviezen of stel het zoeken ervan nooit uit vanwege iets dat u hebt gelezen op de Beacon Health Options-site.

Beacon Health Options beveelt of onderschrijft geen specifieke tests, producten of procedures die op de Beacon Health Options-site kunnen worden vermeld. Alle meningen op de website zijn de meningen van de individuele auteurs, niet van Beacon Health Options.

Hoewel Beacon Health Options de inhoud regelmatig bijwerkt, verandert medische informatie snel. Daarom is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd is.

Persoonlijk en niet-commercieel gebruik
De Beacon Health Options-site is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Als voorwaarde voor uw voortgezet gebruik van de Beacon Health Options-site, garandeert u Beacon Health Options dat u de Beacon Health Options-site niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze Algemene voorwaarden.

geen garanties
GEBRUIK DE BEACON HEALTH OPTIONS-SITE OP EIGEN RISICO. DE BEACON HEALTH OPTIONS-SITE WORDT AAN U GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL OF NIET-INBREUK. BEACON HEALTH OPTIONS GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE VOLDOET AAN DE OVERHEIDSREGELS INZAKE DRUGSPRODUCTEN.

Noch Beacon Health Options, noch haar werknemers, agenten, externe informatieleveranciers, handelaren, licentiegevers en dergelijke garanderen dat de Beacon Health Options-site of de werking ervan nauwkeurig, betrouwbaar, ononderbroken of foutloos zal zijn. Hoewel Beacon Health Options maatregelen heeft geïmplementeerd om de privacy en veiligheid van persoonlijke informatie die u met ons deelt te beschermen, garandeert Beacon Health Options niet dat de Beacon Health Options-site immuun is voor alle vormen van aanvallen door derden die proberen onze beveiliging en privacy maatregelen. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures voor de nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, back-ups van gegevens en bescherming tegen kwaadaardige of schadelijke computersoftware op uw eigen computersystemen. Als uw gebruik van de Beacon Health Options-site resulteert in de noodzaak van onderhoud of vervanging van eigendom, materiaal, apparatuur of gegevens, is Beacon Health Options niet verantwoordelijk voor die kosten.

U erkent dat, in verband met de Beacon Health Options-site, informatie zal worden verzonden via lokale centrale, interexchange en internet-backbone-carrier-lijnen en via routers, switches en andere apparaten die eigendom zijn van, worden onderhouden en onderhouden door externe lokale centrales en interlokale providers, nutsbedrijven, internetserviceproviders en anderen, die allemaal buiten de controle en jurisdictie van Beacon Health Options vallen. Dienovereenkomstig aanvaardt Beacon Health Options geen aansprakelijkheid voor of in verband met de vertraging, mislukking, onderbreking, onderschepping of corruptie van gegevens of andere informatie die wordt verzonden in verband met het gebruik van de Beacon Health Options-site.

Geen enkele agent of vertegenwoordiger heeft de bevoegdheid om namens Beacon Health Options enige garantie te creëren met betrekking tot de Beacon Health Options-site. Beacon Health Options behoudt zich het recht voor om elk aspect of kenmerk van de website op elk moment te wijzigen of stop te zetten.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, ZAL BAKEN GEZONDHEIDSOPTIES OF IEMAND ANDERS BETROKKEN BIJ HET CREREN, PRODUCEREN, OPSLAAN OF VERSPREIDEREN VAN DE BEACON HEALTH OPTIONS-SITE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, BIJZONDERE GEZONDHEIDSPROBLEMEN, WINSTVERLIES EN SCHADE VOORTVLOEIEND UIT GEGEVENSVERLIES OF ONDERBREKING VAN HET BEDRIJF) DIE VOORTVLOEIEN UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBONDEN MET HET GEBRUIK VAN DE BEACON HEALTH OPTIONS-SITE, VERTRAGING OF ONVERMOGEN OM DE BEACON HEALTH OPTIONS-SITE TE GEBRUIKEN, OF SOFTWARE, PRODUCTEN OF DIENSTEN VERKREGEN VIA DE BEACON HEALTH OPTIONS-SITE, ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE IS GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Omdat sommige staten de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing.

schadeloosstelling
U stemt ermee in Beacon Health Options, haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten, licentiegevers en leveranciers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties of eisen, aansprakelijkheden en schikkingen, inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en boekhoudkundige vergoedingen, voortvloeiend uit, of vermoedelijk voortvloeiend uit, uw gebruik van de Beacon Health Options-site, of enige inhoud, product of dienst aangeboden via de Beacon Health Options-site, op een manier die deze Algemene voorwaarden schendt of zou schenden. Beacon Health Options zal u onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijke claim, rechtszaak of procedure en zal redelijkerwijs met u samenwerken, op uw kosten, bij uw verdediging van een dergelijke claim, rechtszaak of procedure.

Aanbevolen link
De site van Beacon Health Options kan hyperlinks bevatten naar websites die worden aangeboden door andere partijen dan Beacon Health Options. Dergelijke hyperlinks zijn uitsluitend bedoeld voor uw referentie en gemak. Beacon Health Options heeft geen controle over dergelijke andere websites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud, noch impliceert het opnemen van hyperlinks naar dergelijke websites door Beacon Health Options enige goedkeuring van het materiaal op dergelijke websites of enige associatie met hun exploitanten. Deze Algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de Beacon Health Options-site en u dient de algemene voorwaarden te lezen van elke site die u via een hyperlink vanaf deze site opent.

Tenzij anderszins verboden onder de voorwaarden van deze Overeenkomst, bent u hierbij gelicentieerd om hyperlinks naar de inhoud van de Beacon Health Options-site te maken, op voorwaarde dat de hyperlink de inhoud nauwkeurig beschrijft zoals deze op de site wordt weergegeven. Beacon Health Options behoudt zich het recht voor om deze licentie in het algemeen in te trekken, of uw recht om specifieke links te gebruiken, op elk moment, en kan elke hyperlink naar eigen goeddunken verbreken. In geen geval mag u de Beacon Health Options-site of de inhoud ervan "framen" of delen van deze site naar een server kopiëren, behalve als onderdeel van het incidenteel cachen van pagina's door een internetserviceprovider. Elke pagina binnen de Beacon Health Options-site moet volledig worden weergegeven (inclusief alle handelsmerken, branding, reclame- en promotiemateriaal), zonder enig bijbehorend kader, rand, marge, ontwerp, merk, handelsmerk, reclame- of promotiemateriaal dat oorspronkelijk niet op de pagina binnen de site.

Auteursrechten
Met uitzondering van materiaal in het publieke domein onder de Amerikaanse auteursrechtwet, wordt al het materiaal op de Beacon Health Options-site (inclusief alle software, HTML-code, Java-applets, Active X-besturingselementen en andere code) beschermd door Amerikaanse en buitenlandse auteursrechtwetten. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Algemene voorwaarden, mag u geen materiaal op de Beacon Health kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, wijzigen, herschrijven, afgeleide werken maken van, overdragen of verkopen Opties-site zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van het auteursrecht. Geen van het materiaal op de Beacon Health Options-site mag worden reverse-engineered, gedemonteerd, gedecompileerd, getranscribeerd, opgeslagen in een ophaalsysteem, vertaald in een taal of computertaal, opnieuw verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook (elektronisch, mechanisch, fotoreproductie, opname of anderszins), doorverkocht of gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Beacon Health Options. U mag echter enkelvoudige kopieën maken van materiaal dat wordt weergegeven op de Beacon Health Options-site voor uw eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat alle kopieën het copyright en andere kennisgevingen bevatten die worden weergegeven bij het materiaal op de Beacon Health Options-site. U mag dergelijke kopieën niet aan anderen verspreiden, al dan niet tegen betaling of een andere vergoeding, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beacon Health Options of de auteursrechthebbende van het gekopieerde materiaal. Verzoeken om materiaal op de Beacon Health Options-site te reproduceren voor distributie of andere doeleinden moeten worden gericht aan de juridische adviseur op regelgeving@beaconhealthoptions.com. Schending van deze bepaling kan leiden tot zware civiel- en strafrechtelijke sancties.

Alle inhoud van de Beacon Health Options-website is auteursrechtelijk beschermd © 2000-2001 Value Options®, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken
Beacon Health Options en Beacon Health Options.com zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Beacon Health Options en worden beschermd door staats- en federale handelsmerkwetten. Andere handelsmerken verschijnen op de Beacon Health Options-site met toestemming van hun respectievelijke eigenaren. Uw ongeoorloofd gebruik van handelsmerken die op de Beacon Health Options-site verschijnen, kan een inbreuk op het handelsmerk vormen, die u kan onderwerpen aan aanzienlijke civielrechtelijke sancties.

Beëindiging van privileges
Beacon Health Options behoudt zich het recht voor om uw recht op het gebruik van alle of een deel van de Beacon Health Options-site te beëindigen als u een van deze Algemene voorwaarden schendt. Als Beacon Health Options een kennisgeving ontvangt of anderszins ontdekt dat u materiaal hebt gepost dat inbreuk maakt op de auteursrechten of handelsmerkrechten van een andere partij of de privacy- of publiciteitsrechten van een andere partij schendt, kan Beacon Health Options uw toegang tot de Beacon Health Options-site beëindigen, inclusief al uw privileges of accounts die u mogelijk heeft aangemaakt in verband met de Beacon Health Options-site.

Jurisdictie
De site van Beacon Health Options wordt beheerd en beheerd door Beacon Health Options vanuit het hoofdkantoor in het Gemenebest van Virginia, Verenigde Staten van Amerika. Beacon Health Options verklaart niet dat materialen op de Beacon Health Options-site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties. Degenen die ervoor kiezen om de Beacon Health Options-site vanaf andere locaties te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn. De Beacon Health Options-site is niet bedoeld om Beacon Health Options te onderwerpen aan de wetten of jurisdictie van een andere staat, land of gebied dan het Gemenebest van Virginia en de Verenigde Staten van Amerika.

Overleving
De bepalingen van deze Algemene voorwaarden getiteld "Geen garanties", "Uitsluiting van aansprakelijkheid", "Schadeloosstelling", "Jurisdictie" en "Algemene bepalingen" blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

Algemene bepalingen
Behalve zoals bepaald in een bepaalde "Juridische kennisgeving" op de website, vormen deze algemene voorwaarden, samen met de privacyverklaring van Beacon Health Options, de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en Beacon Health Options met betrekking tot het gebruik van de Beacon Health Options site, die alle eerdere of gelijktijdige communicatie en/of voorstellen vervangt. Deze Algemene voorwaarden zijn ook scheidbaar, en in het geval dat een bepaling ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid op geen enkele manier de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen aantasten. Een gedrukte versie van deze Algemene voorwaarden is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met het gebruik van de Beacon Health Options-site in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en records die oorspronkelijk zijn gegenereerd en bijgehouden in gedrukte vorm. formulier.

Kennisgevingen
Beacon Health Options kan u op grond van deze Algemene voorwaarden een kennisgeving bezorgen door middel van e-mail, een algemene kennisgeving op de Beacon Health Options-site of door schriftelijke communicatie die per eersteklas Amerikaanse post wordt bezorgd op uw adres dat is geregistreerd in Beacon Health Options' Account Informatie. U kunt Beacon Health Options te allen tijde op de hoogte stellen via e-mail aan Beacon Health Options of per brief afgeleverd door eersteklas gefrankeerde Amerikaanse post of koeriersdienst op het volgende adres:

Beacon Health-opties
12369 Sunrise Valley Drive
Suite C
Reston, VA 20190

Herzien: juli 2012