[ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ]
ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਬੀਕਨ
ਬੁੱਧਵਾਰ, ਮਾਰਚ 6 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 16 ਵਜੇ ਚੈਟ ਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾਊਨਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਸੰਕਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 833-701-6477 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਤਰਸਵਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

NH ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ

Beacon Health Options ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟ (NHRRAP) ਨੂੰ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਤੇ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਹੈਲਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। NHRRAP ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਚੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਕਟ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ, 24/7 ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ