ਸੰਪਰਕ

ਸੰਕਟ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਕਾਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ)।

ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਚੈਟ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਐਤਵਾਰ, 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਔਫਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 833-710-6477 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ tina.gaines@elevancehealth.com