ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ

ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਆਪਸ਼ਨਜ਼, ਇੰਕ. ("ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਓਪਸ਼ਨਜ਼ ਸਾਈਟ") ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਲਈ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ (ਜਾਂ “ਐਪ”) 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ iPhone, iPad, Android ਅਤੇ /ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ।

ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ

ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ IP ਪਤਾ

ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਲਈ, ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਸਰਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਦਾ IP ਪਤਾ ਜਾਂ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, valueoptions.com)। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ IP ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ IP ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੂਕੀਜ਼

ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ ਇੱਕ "ਕੂਕੀ" ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੂਕੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੂਕੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸੰਪਾਦਕੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ

ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚ, ਸਾਂਝਾ, ਕਿਰਾਏ, ਲੀਜ਼, ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ। ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (i) ਵੈਧ ਕਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ, ਖੋਜ ਵਾਰੰਟ, ਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ; ਜਾਂ (ii) ਜਦੋਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ।

ਜੇਕਰ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਆਪਸ਼ਨਜ਼, ਜਾਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਲੀਨਤਾ, ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਜਾਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵਿੱਚ.

ਲਿੰਕ

ਇਸ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਹਿ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਅਤੇ "ਸੰਚਾਲਿਤ" ਸਬੰਧਾਂ) ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਿੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਭਾਗੀ ਸਾਈਟਾਂ

ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਡਰੈੱਸ (URL) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਹਿਭਾਗੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਭਾਗੀ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਇਸ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹਨ।

ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੂਕੀਜ਼ ਦੇ ਉਲਟ, ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਬਾਰੇ, ਬ੍ਰਾਂਡ, ਮੇਕ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਝ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਐਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਐਪਸ ਪਿਨ-ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ GPS ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਟਾਵਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ (ਇੱਕ ਔਪਟ-ਇਨ ਰਾਹੀਂ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ "ਸੈਟਿੰਗ" ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੁਆਰਾ "ਸਥਾਨ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ (ਔਪਟ-ਆਊਟ) ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ

ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਟਰਮੀਨਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਈ-ਮੇਲ ਖਾਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Beacon Health Options.com ਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸੈਸ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਈ-ਮੇਲ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ

ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਮਿਆਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ, ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਸਾਈਟ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਜਾਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ
12369 ਸਨਰਾਈਜ਼ ਵੈਲੀ ਡਰਾਈਵ, ਸੂਟ ਸੀ
ਰੈਸਟਨ, ਵੀ ਏ ਐਕਸਜੇਂਜ