Regulamin

Carelon Behavioral Health, Inc. („Witryna Carelon Behavioral Health”), w tym wszystkie informacje, oprogramowanie, produkty i usługi dostępne w witrynie lub oferowane jako część lub w połączeniu z witryną Carelon Behavioural Health, użytkownikowi, uwarunkowane akceptacją wszystkich warunków, zasad i uwag podanych tutaj. Dalsze korzystanie z witryny Carelon Behavioral Health oznacza zgodę na wszystkie niniejsze Warunki i wszelkie zmiany Warunków wprowadzone przez Carelon Behavioral Health. Firma Carelon Behavioural Health może od czasu do czasu zmieniać niniejsze Warunki, aktualizując ten wpis, przy czym nowe warunki wchodzą w życie w dniu ich opublikowania. Powinieneś zapoznać się z niniejszymi Warunkami za każdym razem, gdy korzystasz ze strony Carelon Behavioural Health, ponieważ są one dla Ciebie wiążące. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI TUTAJ, PROSZĘ NIE KORZYSTAĆ Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

Brak porad dotyczących zdrowia behawioralnego
Informacje i treści udostępniane na stronie Carelon Behavioral Health, w tym między innymi materiały profilaktyczne i edukacyjne oraz wytyczne kliniczne, mają charakter ogólny i służą wyłącznie celom informacyjnym. Treści udostępniane na stronie Carelon Behavioural Health nie powinny być traktowane jako porady medyczne, psychiatryczne, psychologiczne lub behawioralne. Zawsze zasięgnij porady swojego lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia medycznego lub behawioralnego. Żadne informacje zawarte na stronie Carelon Behavioral Health nie mogą być wykorzystywane do diagnozy medycznej lub leczenia ani jako substytut konsultacji z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia. Nigdy nie lekceważ porad medycznych lub dotyczących behawioralnej opieki zdrowotnej ani nie zwlekaj z ich poszukiwaniem z powodu czegoś, co przeczytałeś na stronie Carelon Behavioral Health.

Carelon Behavioral Health nie zaleca ani nie popiera żadnych konkretnych testów, produktów ani procedur, które mogą być wymienione na stronie Carelon Behavioral Health. Wszelkie opinie wyrażone na stronie internetowej są opiniami poszczególnych autorów, a nie opiniami Carelon Behavioral Health.

Podczas gdy Carelon Behavioral Health często aktualizuje swoje treści, informacje medyczne szybko się zmieniają. W związku z tym niektóre informacje mogą być nieaktualne.

Użytek osobisty i niekomercyjny
Witryna Carelon Behavioral Health jest przeznaczona do użytku osobistego i niekomercyjnego. Warunkiem dalszego korzystania z witryny Carelon Behavioral Health jest zapewnienie firmy Carelon Behavioral Health, że nie będziesz korzystać z witryny Carelon Behavioral Health w żadnym celu niezgodnym z prawem lub zabronionym przez niniejsze Warunki.

Brak gwarancji
KORZYSTASZ Z WITRYNY BEHAWIORALNEJ CARELON NA WŁASNE RYZYKO. STRONA CARELON BEHAVIORAL HEALTH JEST UDOSTĘPNIANA „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU LUB NIENARUSZALNOŚCI. FIRMA CARELON BEHAVIORAL HEALTH NIE GWARANTUJE, ŻE TREŚĆ ZAWARTA NA TEJ WITRYNIE SPEŁNIA PRZEPISY RZĄDOWE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW LECZNYCH NA RECEPTĘ.

Ani firma Carelon Behavioural Health, ani jej pracownicy, agenci, zewnętrzni dostawcy informacji, handlowcy, licencjodawcy itp. nie gwarantują, że witryna Carelon Behavioural Health lub jej działanie będzie dokładne, niezawodne, nieprzerwane i wolne od błędów. Chociaż firma Carelon Behavioral Health wdrożyła środki w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, które nam udostępniasz, firma Carelon Behavioral Health nie gwarantuje, że witryna Carelon Behavioural Health jest odporna na wszelkie formy ataków ze strony stron trzecich, które próbują przeniknąć nasze zabezpieczenia i środki ochrony prywatności. Jesteś odpowiedzialny za wdrożenie wystarczających procedur dotyczących dokładności wprowadzania i wyprowadzania danych, tworzenia kopii zapasowych danych oraz ochrony przed złośliwym lub szkodliwym oprogramowaniem komputerowym we własnych systemach komputerowych. Jeśli korzystanie z witryny Carelon Behavioural Health spowoduje konieczność serwisowania lub wymiany mienia, materiałów, sprzętu lub danych, Carelon Behavioral Health nie ponosi odpowiedzialności za te koszty.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w związku z witryną Carelon Behavioral Health informacje będą przesyłane przez lokalną centralę, centralę i łącza szkieletowe Internetu oraz przez routery, przełączniki i inne urządzenia będące własnością, utrzymywane i obsługiwane przez zewnętrzną centralę lokalną i dalekobieżną operatorzy, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, dostawcy usług internetowych i inni, z których wszystkie są poza kontrolą i jurysdykcją firmy Carelon Behavioral Health. W związku z tym firma Carelon Behavioral Health nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia, awarie, przerwy, przechwycenie lub uszkodzenie jakichkolwiek danych lub innych informacji przesyłanych w związku z korzystaniem ze strony Carelon Behavioural Health.

Żaden agent ani przedstawiciel nie jest upoważniony do tworzenia jakichkolwiek gwarancji dotyczących witryny Carelon Behavioral Health w imieniu Carelon Behavioral Health. Firma Carelon Behavioural Health zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania w dowolnym momencie dowolnego aspektu lub funkcji witryny internetowej.

Wyłączenie odpowiedzialności
W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, ŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM, CARELON BEHAVIORAL HEALTH ANI KTOŚ INNY ZAANGAŻOWANY W TWORZENIE, PRODUKCJĘ, PRZECHOWYWANIE LUB DYSTRYBUCJĘ STRONY CARELON BEHAVIORAL HEALTH NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WTÓRNE SZKODY I WYDATKI PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH, UTRATY ZYSKÓW ORAZ SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY DANYCH LUB PRZERWY W BIZNESIE) WYNIKAJĄCEJ LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY CARELON BEHAVIORAL HEALTH, OPÓŹNIENIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY CARELON BEHAVIORAL HEALTH LUB W CELU UZYSKANIA JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW LUB USŁUG UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY CARELON BEHAVIORAL HEALTH, NIEZALEŻNIE OD CZY TAKIE SZKODY POWSTAŁY NA PODSTAWIE KONTRAKTU, DELIKTU, ODPOWIEDZIALNOŚCI ŚCISŁEJ LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI ZOSTAŁO POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Ponieważ niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania.

Odszkodowanie
Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i zabezpieczać firmę Carelon Behavioural Health, jej funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników i agentów, licencjodawców i dostawców przed wszelkimi roszczeniami, pozwami lub żądaniami, zobowiązaniami i ugodami, w tym między innymi uzasadnionymi opłatami prawnymi i księgowymi, wynikające lub rzekomo wynikające z korzystania z witryny Carelon Behavioural Health lub jakichkolwiek treści, produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem witryny Carelon Behavioural Health w sposób naruszający lub rzekomo naruszający niniejsze Warunki. Firma Carelon Behavioural Health niezwłocznie powiadomi Państwa o wszelkich takich roszczeniach, pozwach lub postępowaniach i będzie z Państwem w uzasadniony sposób współpracować na koszt Państwa w obronie przed takimi roszczeniami, pozwami lub postępowaniami.

Polecany link
Witryna Carelon Behavioral Health może zawierać hiperłącza do witryn internetowych oferowanych przez strony inne niż Carelon Behavioral Health. Takie hiperłącza są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i dla wygody. Firma Carelon Behavioural Health nie kontroluje takich innych witryn internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, a umieszczenie przez firmę Carelon Behavioral Healths hiperłączy do takich witryn internetowych nie oznacza żadnego poparcia dla materiałów na takich witrynach internetowych ani żadnego związku z ich operatorami. Niniejsze Warunki mają zastosowanie wyłącznie do witryny Carelon Behavioral Health i należy zapoznać się z warunkami każdej witryny, do której uzyskuje się dostęp za pośrednictwem hiperłącza z tej witryny.

O ile warunki niniejszej Umowy nie zabraniają inaczej, niniejszym udzielasz licencji na tworzenie hiperłączy do treści witryny Carelon Behavioural Health, pod warunkiem, że hiperłącze dokładnie opisuje zawartość, tak jak pojawia się w witrynie. Firma Carelon Behavioral Health zastrzega sobie prawo do ogólnego cofnięcia niniejszej licencji lub prawa użytkownika do korzystania z określonych łączy w dowolnym momencie i może zerwać dowolne hiperłącze według własnego uznania. Pod żadnym pozorem nie wolno „oprawiać” witryny Carelon Behavioural Health lub jakiejkolwiek jej zawartości ani kopiować części tej witryny na serwer, z wyjątkiem przypadkowego buforowania stron przez dostawcę usług internetowych. Każda strona w witrynie Carelon Behavioural Health musi być wyświetlana w całości (w tym wszystkie znaki towarowe, branding, materiały reklamowe i promocyjne), bez towarzyszącej ramki, obramowania, marginesu, projektu, brandingu, znaku towarowego, materiałów reklamowych lub promocyjnych, które nie były pierwotnie wyświetlane na strona w serwisie.

prawo autorskie
Z wyjątkiem materiałów znajdujących się w domenie publicznej podlegających prawu autorskiemu Stanów Zjednoczonych, wszystkie materiały zawarte w witrynie Carelon Behavioural Health (w tym całe oprogramowanie, kod HTML, aplety Java, kontrolki Active X i inny kod) są chronione amerykańskimi i zagranicznymi prawami autorskimi. O ile wyraźnie nie określono inaczej w niniejszych Warunkach, nie wolno kopiować, rozpowszechniać, przekazywać, wyświetlać, wykonywać, powielać, publikować, licencjonować, modyfikować, przepisywać, tworzyć dzieł pochodnych, przenosić ani sprzedawać żadnych materiałów zawartych na Carelon Behavioural Witryna zdrowia bez uprzedniej zgody właściciela praw autorskich. Żaden materiał zawarty na stronie Carelon Behavioral Health nie może być poddawany inżynierii wstecznej, dezasemblowany, dekompilowany, przepisywany, przechowywany w systemie wyszukiwania, tłumaczony na żaden język lub język komputerowy, retransmitowany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny, fotoreprodukcja, nagrywanie lub w inny sposób), odsprzedawane lub redystrybuowane bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Carelon Behavioral Health. Możesz jednak tworzyć pojedyncze kopie materiałów wyświetlanych na stronie Carelon Behavioral Health wyłącznie do własnego użytku osobistego i niekomercyjnego, pod warunkiem, że wszelkie kopie zawierają informacje o prawach autorskich i inne informacje wyświetlane wraz z materiałami na stronie Carelon Behavioral Health. Nie wolno rozpowszechniać takich kopii innym osobom, niezależnie od tego, czy jest to opłata lub inne wynagrodzenie, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Carelon Behavioral Health lub właściciela praw autorskich do skopiowanego materiału. Prośby o reprodukcję materiałów na stronie Carelon Behavioural Health w celu dystrybucji lub w innych celach należy kierować do radcy prawnego na adres regulacyjny@carelon.com. Naruszenie tego przepisu może skutkować surowymi sankcjami cywilnymi i karnymi.

Cała zawartość witryny Carelon Behavioural Health jest chroniona prawem autorskim © 2023 Carelon. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znaki towarowe
Carelon Behavioural Health i Carelon Behavioral Health.com są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Carelon Behavioral Health i są chronione przez stanowe i federalne przepisy dotyczące znaków towarowych. Inne znaki towarowe pojawiają się na stronie Carelon Behavioral Health za zgodą ich właścicieli. Nieautoryzowane użycie znaków towarowych pojawiających się na stronie Carelon Behavioral Health może stanowić naruszenie znaku towarowego, co może skutkować poważnymi karami cywilnymi.

Wygaśnięcie przywilejów
Firma Carelon Behavioural Health zastrzega sobie prawo do odebrania użytkownikowi prawa do korzystania z całości lub części witryny Carelon Behavioral Health w przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków. Jeśli firma Carelon Behavioral Health otrzyma powiadomienie lub w inny sposób odkryje, że opublikowałeś materiał, który narusza prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych innej osoby lub narusza prawa innej strony do prywatności lub reklamy, firma Carelon Behavioral Health może zablokować dostęp do witryny Carelon Behavioral Health, w tym wszystkich przywileje lub konta, które mogłeś założyć w związku z witryną Carelon Behavioral Health.

Jurysdykcja
Witryna Carelon Behavioral Health jest kontrolowana i obsługiwana przez Carelon Behavioral Health z jej głównego biura w stanie Wirginia w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Carelon Behavioral Health nie gwarantuje, że materiały na stronie Carelon Behavioral Health są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach. Osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do witryny Carelon Behavioral Health z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa, jeśli iw zakresie, w jakim mają one zastosowanie. Witryna Carelon Behavioral Health nie ma na celu poddania Carelon Behavioral Health prawu lub jurysdykcji jakiegokolwiek stanu, kraju lub terytorium innego niż Commonwealth of Virginia i Stany Zjednoczone Ameryki.

Przetrwanie
Postanowienia niniejszych Warunków zatytułowane „Brak gwarancji”, „Wyłączenie odpowiedzialności”, „Odszkodowanie”, „Jurysdykcja” i „Postanowienia ogólne” pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy.

Postanowienia ogólne
Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w konkretnej „Informacji prawnej” na stronie internetowej, niniejsze Warunki wraz z Oświadczeniem o ochronie prywatności firmy Carelon Behavioral Health stanowią całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a firmą Carelon Behavioral Health w odniesieniu do korzystania z usługi Carelon Behavioral Health witryny, zastępując wszystkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty i/lub propozycje. Niniejsze Warunki są również rozdzielne, aw przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, taka nieważność lub niewykonalność nie wpłynie w żaden sposób na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień. Drukowana wersja niniejszych Warunków jest dopuszczalna w postępowaniach sądowych lub administracyjnych opartych na lub związanych z korzystaniem ze strony Carelon Behavioral Health w takim samym zakresie i na tych samych warunkach, co inne dokumenty biznesowe i rejestry pierwotnie wygenerowane i utrzymywane w formie drukowanej formularz.

Powiadomienia
Firma Carelon Behavioral Health może przekazać użytkownikowi zawiadomienie dotyczące niniejszych Warunków za pośrednictwem poczty elektronicznej, ogólnego zawiadomienia zamieszczonego na stronie Carelon Behavioral Health lub w formie pisemnej przesłanej pocztą priorytetową w Stanach Zjednoczonych na adres zarejestrowany w firmie Carelon Behavioral Healths. informacje o koncie. Możesz powiadomić Carelon Behavioral Health w dowolnym momencie pocztą elektroniczną na adres Carelon Behavioral Health lub listem dostarczonym pocztą priorytetową w USA lub kurierem na następujący adres:

Zdrowie behawioralne Carelona
22001 Loudoun County Parkway E1-2-200
Ashburn, Wirginia 20147

Poprawiono: lipiec 2012