Về chúng tôi

Với tư cách là nhà điều hành Điểm Truy cập Phản hồi Nhanh New Hampshire (NHRRAP) trên toàn tiểu bang, Carelon Behavioral Health chịu trách nhiệm về một trung tâm liên lạc tập trung dành cho các cá nhân gặp khủng hoảng về sức khỏe tâm thần và/hoặc sử dụng chất gây nghiện. Trung tâm liên lạc của chúng tôi củng cố và hợp lý hóa việc tiếp cận các dịch vụ về sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng chất gây nghiện khi bạn cần nhất.

Các dịch vụ về khủng hoảng có sẵn cho bất kỳ ai ở New Hampshire. Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, trung tâm liên lạc với khủng hoảng có thể:

  • Cử một thành viên trong nhóm từ trung tâm sức khỏe tâm thần cộng đồng đến gặp bạn ngay tại nơi bạn đang ở - tại nhà của bạn hoặc một địa điểm khác trong cộng đồng.
  • Cung cấp các cuộc hẹn theo dõi phản ứng nhanh bao gồm các dịch vụ can thiệp khủng hoảng.
  • Giới thiệu cho bạn các lựa chọn điều trị nội trú, nếu thích hợp, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần - kể cả ngày lễ.